Blog Cuộc Sống

14 điều Phật dạy – Điều XII: Khoan dung độ lượng – TT Thích Nhật Từ


Kênh chia sẻ tri thức cộng đồng
Một cái nhìn về lòng khoan dung độ lượng của con người
Trải qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học dựa trên quan điểm của mình cho
rằng lòng khoan dung độ lượng của con người có thể được ví như một chính
sách bảo hiểm mà con người tự tạo ra cho bản thân họ.
Những người bạn trong lúc ta khó khăn
Theo TINH TẾ / NEW SCIENTIST
Văn hóa – Giáo dục
Triết học – Tư tưởng
Tâm lý – Xã hội
Kinh tế – thị trường
Tôn giáo – tâm linh
Redsvn trên Facebook

Post Comment