Bộ Swords đại diện cho nguyên tố Khí. Các ý nghĩa lá bài Tarot thuộc bộ Swords liên quan tới hành động, thay đổi, thế lực, quyền lực, áp bức,…