Tâm Linh

Bạn SẼ KHÓC Khi Nghe CÔNG ƠN CHA MẸ – Lời Phật Dạy Cách Báo Hiếu Cha Mẹ


Lời Phật Dạy về công ơn cha mẹ,
Phật dạy:,
(Kinh Nhẫn Nhục),
(Kinh Tương Ưng),
(Kinh Tăng Nhất A Hàm),
(Kinh Trường Bộ),
(Kinh Tương Ưng),
(Kinh Phạm Võng),
(Kinh Tăng Nhất A Hàm),
(Kinh Tạp Bảo Tạng),
(Kinh Hiếu Tử),
(Kinh Tâm Địa Quán),
(,Kinh Pháp Cú,)
(Kinh Tăng Chi I),
(Kinh Tạp Bảo Tạng),
(Kinh Tương Ưng),
(Kinh Báo Hiếu),
(Kinh Hiền Ngu),
(Kinh Hạnh Phúc),
(Kinh Phân biệt),
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương),
(Khế kinh),
(Kinh Tâm Địa Quán),
(Kinh Hạnh Phúc),
(Kinh Báo Ân),
(Kinh Tương Ưng),
(Kinh Đại Vân),
(Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân),
(Kinh Hạnh Phúc),
(Kinh Tăng Chi I),
Tâm Chơn,
4.4,
5,
14,
Comments,
Trả lời ,Hủy,

Post Comment