Blog Cuộc Sống

Cho Đi Và Nhận Lại – Phan Duy Anh [ MV Audio Lyric ]


Cho đi sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bạn nghĩ
Cho đi sẽ nhận lại
cho đi sẽ nhận lại được nhiều hơn
Yêu thương cho đi sẽ nhận lại
cho đi sẽ nhận lại
Gieo nhân nào gặp quả ấy
Những điều từ trái tim sẽ đi đến trái tim
Mời các bạn tham khảo thêm chủ đề liên quan:
Sống nhẹ nhàng, chân thành với tất cả
cho đi sẽ nhận lại
cuộc sống
Cứ cho đi sẽ nhận lại — Cuộc đời này là một vòng tròn
Tin Tran
Tin Tran
Tin Tran
More From Medium
Diner Misperception— Why The Price We Expect Our Food To Cost Is Wrong And
Why It’s Ruining The…
The Year I Buy Nothing
30 Years into the Journey of Cycling
Q & A: Know What You’re Signing Up For When You Choose Pre-Med
The Nonfiction Book Proposal: A Quickstart Guide
Is the Expense Worth the Education?
A True Story Proving You Can Change Your Brain
The Harsh Truths That Keep You Grounded on Terrible Days

Post Comment