Tâm Linh

Di Chuyển Thần Thức là gì? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa


Thần thức,
Do ,nhân duyên, gì gọi là thần thức?,
Tướng mạo,thần thức, ấy thế nào?,
[2],
Thức giới, xứ này gọi là ,pháp giới, thọ xúc,
Thần thức, đến, đi, dời, diệt như thế nào?,
Mối ,liên hệ, giữa thức và thân,
Thần thức, bỏ thân cũ có thân mới như thế nào?,
Nói ,chi tiết, hơn …,
Thân trung ấm,
Thần thức, thác sinh ,địa ngục,
Thần thức, thác sinh ,cõi trời,
Trì ,ngũ giới, sẽ thác sinh ,cõi giới, nào?
,
“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” là nghĩa thế nào ?,
04. Câu Chuyện Một Con Đường,
08. Phật Giáo Yếu Lược,
1. Giới Thiệu Những Tác Phẩm Của Hoang Phong,
10 Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành,
12 Đại Nguyện Của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly,
37 Phẩm Bồ Tát Hạnh,
A Hàm Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não Tập 2 (trọn bộ 2 tập),
A Hàm Tuyển Chú,
Ai bố thí qua bờ bên kia?,
Ai Đã Hiến Cúng Tinh Xá Trúc Lâm Cho Đức Thế Tôn?,
Ai Là Bậc Hiền Trí Đích Thực?,
Ai là người kế thừa sau khi Phập nhập diệt,
Ai tạo nghiệp? Who creates karmas? (sách song ngữ),
Ai thấy pháp là người ấy thấy Phật,
Ai Vào Địa Ngục,
An Cư Kho Báu Niềm Tin Và Trí Tuệ,
An cư kiết hạ,
An cư và mãn hạ,
An cư, gia tốc,
An cư, sám hối cho tiêu nghiệp,
An lạc ở đâu?,
An Sĩ Toàn Thư,
An Sĩ toàn thư – Khuyên người bỏ sự giết hại,
An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người tin sâu nhân quả – Quyển hạ,
An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người tin sâu nhân quả – Quyển thượng,
Angulimala – Một Câu Chuyện Về Sức Mạnh Của Lòng Từ,
Ái dục và các phiền não khác,
Ánh Sáng Như Lai,
Áo Cà Sa,
Ảnh hưởng của tưởng trong năm uẩn,
Ảo Ảnh Của Tâm,
Ba Bài Pháp Đầu Tiên,
Ba cốt tủy của đạo lộ,
Ba Đại Nguyện Của Phu Nhân Thắng Man,
Ba điều tâm niệm,
Ba độc tâm,
Ba Đức Tính Dẫn Ta Lên Cõi Trời,
Ba Lần Cảnh Cáo Khi Sắp Nhập Niết Bàn Của Phật Thích Ca,
Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ,
Ba người phụ nữ gặp Phật – hữu duyên và vô duyên với chánh pháp,
Ba Niềm Hãnh Diện, Kinh Tăng Chi Bộ (song ngữ),
Ba Pháp Ấn,
Ba Pháp Ấn,
Ba Pháp Ấn,
Ba Pháp Ấn,
Ba Pháp Ấn,
Ba Pháp Ấn,
Ba thân,
Ba thân của Đức Phật,
Lời Đức Phật,
Lời Đức Phật..,
Đức Đạt Lai Lạt Ma,
Thư Pháp,
Ngày Lễ Phật Giáo,
Amartya Sen Nhận Giải Thưởng Hòa Bình Của Đức Năm 2020,
Biến Cố Lịch Sử Minneapolis,
Thông điệp của corona,

Post Comment