Tâm Linh

Giác Ngộ Để Tâm Luôn Thanh Tịnh Bớt Khổ Trong Cuộc Sống – Phật Dạy 8 Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân


0,
8 điều pháp Phật dạy để sống an lạc,
Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện
hay ác. Tâm là người thực hiện mọi hành vi, cũng vừa là kẻ nhận lãnh những
hành động do chính mình tạo ra. Tâm là chủ nhân của bao điều họa phúc, là
ông chủ ra lệnh cho kẻ đầy tớ trung thành của mình để nói năng và hành động
tốt hay xấu.,
1 – Bố thí,2 – Giữ giới trong sạch,3 – Thiền tập,4 – Hoan hỷ với công đức hay thiện nghiệp do người khác làm,5 – Khiêm tốn,6 – Hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện,7 – Thường xuyên đọc kinh nghe pháp,8 – Hoằng pháp lợi sinh
1. Bố thí:,
1. Bố thí:,
2. Trì giới:,
2. Trì giới:,
3. Thiền tập:,
3. Thiền tập:,
4. Hoan hỷ:,
4. Hoan hỷ:,
5. Khiêm tốn:,
5. Khiêm tốn:,
6. Hồi hướng:,
6. Hồi hướng:,
7. Nghe pháp:,
7. Nghe pháp:,
8. Hoằng Pháp Lợi Sanh:,
8. Hoằng Pháp Lợi Sanh:,
Thích Đạt Ma Phổ Giác​ – ,Vườn hoa Phật giáo,
Trả lời ,Hủy,
5,
5,
5,
5,
4.5,
5,
5,
Đăng nhập,

Post Comment