Tâm Linh

Lai lịch về Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát


NGÀI MA LỢI CHI THIÊN
Mô tả
CÁC LỢI ÍCH KHI TU TẬP PHÁP CỦA NGÀI MA LỢI CHI THIÊN
Namo buddhāya
Namo dharmāya
Namo saṃghāya
Tadyathā: Arka maṣi, marka maṣi, sudhā maṣi , jvala maṣi, mahā-jvalamaṣi,
marīcīya maṣi, antardhānaya maṣi namo stute, svāhā
Đánh giá
NGÀI MA LỢI CHI THIÊN

Post Comment