Tâm Linh

Người Nữ Đến Kỳ Kinh Nguyệt Có Được Đi Chùa Không?


Phụ nữ ĐỪNG ĐI LỄ CHÙA ngày đèn đỏ
Quan niệm dân gian:
Quan niệm dân gian:
Với đền, miếu, am thờ, phủ lớn:
Với chùa chiền:
Theo luật Phật thì phụ nữ có được đi lễ Phật những ngày này ?
Theo luật Phật thì phụ nữ có được đi lễ Phật những ngày này ?
Nhưng bạn vẫn NÊN CÂN NHẮC việc đi chùa khi đến kỳ kinh, tại sao ?
Nhưng bạn vẫn NÊN CÂN NHẮC việc đi chùa khi đến kỳ kinh, tại sao ?

Post Comment