Tâm Linh

PHẬT THUYẾT KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM ÐÀ LA NI


Sự tích chú Đại Bi,
Sự tích chú Đại Bi,
Sự tích chú Đại Bi,
Dưới đây là 2 truyền thuyết về ,chú Đại Bi, về Quan Thế Âm giáo hóa chúng sinh bằng mọi phương tiện thiện xảo rất khéo
léo để đưa họ vào Phật Đạo và khởi tâm từ bi, nảy sinh hạt giống bồ Đề.
Sự tích ,chú Đại Bi tâm đà la ni,
Sự tích thần chú đại bi và vì sao người ta không ăn thịt trâu bò?,

Post Comment