Phong Thủy

Phật Tổ Như Lai – NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Thiền Tông Việt Nam,
Nghiên Cứu Về Một Vài Trường Hợp Liên Quan Đến Chữ Chánh (正) Trong Bốn Bộ
A-hàm.,
Lý Luận Dịch Kinh Của Huyền Trang,
Làm Thế Nào Để Đoạn Trừ Các Lậu Hoặc ?,
Tư Tưởng Trung Đạo Qua Bát Bất,
Trưởng lão HT Thích Phước Sơn Viên Tịch,
Hạnh Bồ Tát và Kinh Kim Cương,
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới Tuần 1 tháng 6/2020,
Vô Tướng Tam Muội,
Toàn Tập Thích Phước Sơn,
Tâm Thư Bảo Trợ $5 Hàng Tháng Trả Bills Chùa Phật Đà – Tu Viện Pháp Vương –
Chùa Long Sơn,
Thuyết Luân Hồi Trong Đạo Phật,
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới Tuần 4 tháng 5/2020,
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam,
Thành Tựu Ngũ Giới, Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ,
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới Tuần 3 tháng 5/2020,
Chân Tâm Và Vọng Tâm,
Tin Tức Phật Giáo Tuần Thứ 2 Tháng 5/2020,
Nhận Thức Về Thiền Học,
Ngọn Đèn Sáng Tỏ – Một Tiên Tri Về Tương Lai,
Bản Lai,Như Lai,
Như Lai,
Người đã đến như thế,
Người đã đến từ cõi ,chân như,
Phật,
Bụt,
Phật Đà,
Giác giả,
Bụt,
Tathāgata,
Thập hiệu,
Như Lai,
Ứng Cúng,
Chính Biến Tri­,
Minh Hạnh Túc,
Thiện Thệ,
Thế Gian Giải,
Vô Thượng Sĩ,
Điều Ngự Trượng Phu,
Thiên Nhân Sư,
Phật Thế Tôn,
Bốn Niệm Xứ,
Bốn ,Chính cần,
Bốn Như ý túc,
Năm Căn,
Năm Lực,
Bảy Giác chi,
Tám Thánh đạo,
,
Ngũ Phật,
Ngũ Trí Như Lai,
Ngũ Trí Phật,
Ngũ Phương, phật,
Ngũ Thiền Định Phật,
,Ngũ Trí Như Lai,
Tỳ Lô Giá Na Như Lai,
Đại Nhật Như Lai,
Tỳ Lô Giá Na Phật,
A Di Đà,
Tín,
Nguyện,
Hạnh,
Tín,
Nguyện,
Hạnh,
‘Như,
Nó’,
Tôi thắc mắc, chữ Lai cũng còn có nghĩa ‘tình cờ’ là ‘Vị Lai’ (tương lai
thay vì chỉ đơn thuần là quá lai?) Và nếu như vậy thì theo tôi nghĩ: Như Lai có nghĩa ‘không đến, không sở trụ, không đi.’ Không từ quá khứ đến, không từ vị lai về! Như Lai là Tri Kiến Phật: vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt, vượt trên thời gian lẫn không gian. Như Lai là Vô Ngã, là Bất Nhị, là bất khả tư nghị bởi ngôn ngữcon người.,
Tôi xin tóm lược lại, Như Lai là chư Phật, bậc toàn giác, không còn luân hồisinh tử, an nhiên, tự tại. Như Lai còn là Pháp, là thần thông, là năng lực phá vở vòng vô minhchấp ngãcấu tạo bởi ngũ uẩn. Như Phật Giáoquan niệm, tâm tạo ra vô lượng vật, sắc từ nhân quả và hiện hữu bởi 12 nhân duyên nhưng ‘Ngã’ như là keo sơn gắn bóngũ uẩn. Phá được ‘Ngã trận’ là ngũ uẩn tan rã, trở về với giai không. ,
Tôi tự tin,
Không có cái chết, Tử Môn Quan là worm hole hay black hole, là nhất điểm để đi qua một vũ trụ mới, vào Sinh Môn Quan. Đây là quantum unity (oness, nhất như) mà toán học vẫn bị kẹt ở đó vì bị trói buộc bởi định đề (axiom) của chính mình vì không thể chứng minh được số nguyên chia cho con số không (zero) mà đưa tớikết luận là vô nghĩa (undefined.) Cũng như bây giờ có rất nhiều người vẫn còn tưởng là vật chất không thể vượt qua tốc độ của ánh sáng như là một chân lý bất di bất dịch vì Einstein nói như vậy. Thậm chí nhiều người còn tin vũ trụ và trái đất được cấu tạo trong 7 ngày, trong 5000 năm về trước, như là một mặc khải bất khả tư nghi.,
Sanh tử đã cận kề, phạm hạnh đã chưa kịp làm mà thành, những gì không nên làm đã lỡ làm, sau đời này sẽ
có đời sống khác nữa để làm tiếp,
Tài Liệu,Tham Khảo, (References):
Nghiên Cứu Về Một Vài Trường Hợp Liên Quan Đến Chữ Chánh (正) Trong Bốn Bộ
A-hàm.,
Lý Luận Dịch Kinh Của Huyền Trang,
Làm Thế Nào Để Đoạn Trừ Các Lậu Hoặc ?,
Tư Tưởng Trung Đạo Qua Bát Bất,
Hạnh Bồ Tát và Kinh Kim Cương,
Vô Tướng Tam Muội,
Thuyết Luân Hồi Trong Đạo Phật,
Chân Tâm Và Vọng Tâm,
Nhận Thức Về Thiền Học,
Kệ Chú Tắm Phật,
Như Lai – Bậc Ngôn Hành Hợp Nhất,
Quan Niệm Về Đức Phật Theo Đại Thừa Phật Giáo,
Quan Niệm Về Đức Phật Theo Phật Giáo Nguyên Thủy,
Con Người Được Sanh Ra Từ Đâu?,
Màu Áo Cà Sa Trong Kinh Pháp Cú,
Sống An Nhiên Và Tùy Duyên,
Thời Gian-ý Thức,
Trí Thức Và Trí Tuệ,
Tìm Hiểu Khái Quát Về “huyễn” Trong Đạo Phật,
Ngạ Quỷ Nghe Kinh,
Ý Nghĩa Trọng Đại Của Thủ Bản Kinh Phật Viết Trên Vỏ Cây Bô-la Ở Gandhara,
Thư Viện Quốc Hội Mỹ Đã Công Bố Một Văn Bản Quí Hiếm Từ 2.000 Năm,
Nhân Giới Sanh Định, Nhân Định Phát Tuệ,
Đức Phật Trong Phật Giáo Đại Thừa,
Trụ Xứ,
Bồ-tát Tịch Thiên Và Tác Phẩm Nhập Bồ-tát Hạnh,
Bàn Về Khái Niệm Con Đường Độc Nhất – Ekāyana Magga Trong Kinh Điển Pāli,
Từ Nền Tảng Bốn Đại Giáo Pháp Trong Kinh Du Hành Nghĩ Về Những Việc Cần
Thực Hiện Trong Khi Phiên Dịch Kinh Điển.,
Tìm Hiểu Khái Quát Về A-la-hán Đạo Và Bồ-tát Đạo,
Tổng Quan Về Định Học,
Tổng Quan Về Tuệ Học,
Tương Quan Giữa Trung Đạo Và Duyên Khởi,
Vì Sao Phải Tin Phật,
Phụ Nữ Trong Chánh Pháp,
Trung Quán Triết Học Long Thọ,
Hạnh phúc nhặt bên đường,
Học chấp nhận chính là chìa khóa của hạnh phúc,
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đoạn Kinh “chữ Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước” Trong
Tăng Chi Bộ Kinh,
Mùa Hạ Trong Rừng,
Sống giản đơn, hạnh phúc hơn,
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Bài Kinh “thanh Tịnh” Trích Trong Kinh Tăng Chi Bộ,
Vị Sa-môn Khất Sĩ,
Từ Ngũ Cú Thuyết (五句說) Trong Kinh Trung A- Hàm Đến Năm Thể Tài Trong Kinh
Điển Bà-la-môn.,
Con Đường “ Trung Đạo” Từ Nguyên Thủy Sang Đại Thừa,
Đức Phật Sử Dụng Thần Thông, Phép Lạ Như Thế Nào,
Không lìa xa phiền não cũng không khởi lên phiền nào,
Tứ động tâm là gì? Ý nghĩa của tứ động tâm,
Ý nghĩa của việc làm công đức,
Tại Sao Có Sanh Tử,
Ta Về Thắp Sáng Tâm Đăng,
Giáo Lý Năm Uẩn,
Khanti Parami – Nhẫn Nại Ba-la-mật,
Cái nhìn “như thị” của giáo lý đạo Phật,
Chân Không Diệu Hữu Tự Tại Thong Dong,
Biện minh của Phật giáo về chính nghĩa cho chiến tranh,
Làm Sao Người Tu Thiền Ứng Phó Với Trầm Cảm?,
Niết Bàn,
Con Đường Chư Phật Đã Dạy,
4 Phương Pháp Định Hướng Cuộc Đời,
Phật Tử và Kinh Điển,

Post Comment