Sao Thiên Mã THIÊN MÃ 1. Ý nghĩa tài năng: 2. Ý nghĩa về sự thay đổi: 3. Ý nghĩa của Thiên mã và một số sao khác: 4. Ý…