Sao Thiên Mã THIÊN MÃ 1. Ý nghĩa tài năng: 2. Ý nghĩa về sự thay đổi: 3. Ý nghĩa của Thiên mã và một số sao khác: 4. Ý…

sứt mẻ, Mục lục, ,Tiếng Việt,[sửa] ,Cách phát âm,[sửa] ,Tính từ,[sửa] sứt mẻ, mẫu, Trình đơn chuyển hướng, Công cụ cá nhân, Không gian tên, Biến thể, Giao diện, Khác,…