Tử Vi

Siêu Âm Tướng Pháp với Chiêm Tinh Gia Lê Tấn Đạt – Show #107


Nỗi Oan Khiên của Chiêm Tinh Gia Huỳnh Liên,
Giai Đoạn Tham Gia Hoạt Động Cách Mạng,
“,thường tới lui gia đình của anh để liên hệ công tác và cũng nhờ sự giúp đỡ,
bao che của anh, qua bình phong làm nghề bói toán để hoạt động cách mạng,
nhờ đó mà không bị tình nghi”.,
Giai Đoạn Hòa Bình,
Giải Oan Tình Cho Ông Nội,
Tổ Đường Trung Tâm,Đào Tạo Phong Thủy Sư
Viện Nghiên Cứu,Và Ứng Dụng Tiềm Năng Con Người
Viện Nghiên Cứu,Và Ứng Dụng Tiềm Năng Con Người
Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học,Phong Thủy Vào Xây Dựng Và Đời Sống
Trung Tâm,Đào Tạo Phong Thủy Sư
Học Viện,Hành Chính Quốc Gia
CENTER OF APPLIED FENGSHUI, IN LIFE AND CONSTRUCTION
应用生活与建设在风水中心,
CENTER OF APPLIED FENGSHUI,IN LIFE AND CONSTRUCTION

Post Comment