Bộ Swords đại diện cho nguyên tố Khí. Các ý nghĩa lá bài Tarot thuộc bộ Swords liên quan tới hành động, thay đổi, thế lực, quyền lực, áp bức,…

BÀI 10: XƯƠNG – KHỚP-CƠ ĐẦU MẶT CỔ, MỤC TIÊU HỌC TẬP:, NỘI DUNG, 1.XƯƠNG- SỌ MẶT, ., 8 xương sọ, 15 xương mặt, 2.1.MẶT TRƯỚC:, 2.1.1.Xương trán:, :, *.Phần…