Phong Thủy

Tử Vi: Giá Trị Của Sao Thiên Mã


Sao Thiên Mã
THIÊN MÃ
1. Ý nghĩa tài năng:
2. Ý nghĩa về sự thay đổi:
3. Ý nghĩa của Thiên mã và một số sao khác:
4. Ý nghĩa ở các cung
CUNG THÂN, MỆNH
CUNG BÀO
CUNG THÊ
CUNG TƯ
CUNG TÀI
CUNG GIẢI
CUNG THIÊN DI
CUNG NÔ
CUNG QUAN – DI
CUNG ĐIỀN
CUNG PHÚC
CUNG PHÚC
CUNG PHỤ MẪU
HẠN
(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)
Từ khóa:

Post Comment