Tâm Linh

TỬ VI VIỆT NAM luận về cung mệnh của Khổng Minh – Gia Cát Lượng phần 1/10


Lá số tử vi Khổng Minh- Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Còn đây là bài luận giải của cụ Thiên Lương:
“Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Vận tốt”
Quân sư Khổng Minh – người lỡ thời với đại nghiệp “phục Hán”
Khổng Minh
Gia Cát Lượng
Bài viết phổ biến:
Recent Posts

Post Comment