Tử Vi

Tướng đàn bà dâm đãng thích ngoại tình đàn ông nào lấy phải thật bất hạnh – Tử Vi Siêu Thực


Tướng dâm: tướng mệnh đàn bà
Mị thần vô thái ý tình nùng
Thử nhị tầm thường dâm phụ dung
Con cò này mổ cái trai
Cái trai quặp lại nhai luôn cả cò
Bài xem nhiều nhất
Tướng vào bộ, ngũ đoản, ngũ trường, ngũ lộ, ngũ tiểu, lục đại, tướng mệnh
khảo luận
Hình tướng cầm thú của con người, tướng mệnh khảo luận
Luận về dị tướng và phá tướng, tướng mệnh khảo luận
Nghiên cứu đôi mắt của nữ nhân, tướng mệnh đàn bà
Hồng nhan bạc mệnh, tướng mệnh đàn bà
Tướng bên trong và ám phá tướng của phụ nữ, tướng mệnh khảo luận
Quý, tiện, cốt cách, khí chất, tướng mệnh khảo luận
Luận về 72 tướng dâm của Viên Liễu Trang, tướng mệnh khảo luận
Bàn về thần khí, khí sắc, tướng mệnh khảo luận
Môi, răng và lợi của nữ nhân, tướng mệnh đàn bà
Câu chuyện về tướng mũi nữ nhân, tướng mệnh đàn bà
Thanh tướng, tướng tiếng nói, tướng mệnh khảo luận
Tinh hoa tướng pháp, tướng mệnh khảo luận
Câu chuyện về tướng nốt ruồi, tướng mệnh đàn bà
Nghiên cứu cái mũi nữ nhân, tướng mệnh đàn bà
Tử sinh hữu mệnh phú quý tại thiên, tướng mệnh khảo luận
Phượng hình, hạc hình, lạc đà hình, tướng mệnh khảo luận
Đi đứng, ăn ngủ, nằm ngồi đều có tướng lý, tướng mệnh khảo luận
Tướng pháp cổ đối với tướng phụ nữ, tướng mệnh khảo luận
Tướng bất đắc kỳ tử, tướng mệnh khảo luận

Post Comment