Tâm Linh

Ý nghĩa huyền giác của kinh Vô Lượng Thọ phần 1- Thích Trí Huệ


Kinh Vô Lượng Thọ,
,
PHẬT THUYẾT,
ĐẠI THỪA,VÔ LƯỢNG THỌ,
TRANG NGHIÊM,THANH TỊNH,
BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH,
THAY LỜI TỰA,
Thích Đức Niệm,
NGUYỆN HƯƠNG,
TÁN THÁN, PHẬT,
NHẤT TÂM,ĐẢNH LỄ,
CỬ TÁN,
BÀI VĂN ,PHÁT NGUYỆN,
BÀI KỆ,KHAI KINH,
PHẨM THỨ NHẤT,
PHÁP HỘI,THÁNH CHÚNG,
PHẨM THỨ HAI,
ĐỨC TUÂN ,PHỔ HIỀN,
PHẨM THỨ BA,
ĐẠI GIÁO,DUYÊN KHỞI,
PHẨM THỨ TƯ,
PHÁP TẠNG,NHÂN ĐỊA,
PHẨM THỨ NĂM,
CHÍ TÂM,TINH TẤN,
PHẨM THỨ SÁU,
PHÁT ,ĐẠI THỆ, NGUYỆN,
1- Nguyện trong nước không có ,ác đạo,.,
2- Nguyện không đọa ,ba đường ác,.,
3- ,Nguyện thân, có sắc ,vàng ròng,.
4- Nguyện có ,ba mươi hai tướng tốt,.,
5- Nguyện cho thân không ,sai biệt,.,
6- Nguyện có ,túc mạng thông,.,
7- Nguyện có ,thiên nhãn thông,.,
8- Nguyện có ,thiên nhĩ thông,.,
9- Nguyện có ,tha tâm thông,.,
10- Nguyện được ,thần túc thông,.,
11- Nguyện giáp khắp ,cúng dường, chư Phật.,
12- Nguyện ,quyết định, thành bậc ,Chánh giác,.
13- Nguyện ánh sáng ,vô lượng,.,
14- Nguyện chạm ,Quang minh, được ,an lạc,.
15- Nguyện ,thọ mạng,vô lượng,.,
16- Nguyện ,Thanh văn,vô số,.,
17- Nguyện được chư Phật ,xưng tán,.,
18- Nguyện mười niệm tất ,vãng sanh,.,
19- Nguyện nghe danh ,phát tâm,.,
20- Nguyện ,lâm chung,tiếp dẫn,.,
21- Nguyện ,sám hối, được ,vãng sanh,
22- Nguyện trong nước không có người nữ.,
23- Nguyện ,nhàm chán, thân nữ, chuyển thân nam.,
24- Nguyện ,Liên hoa,hóa sanh,.,
25- Nguyện ,Thiên Nhân,lễ kính,.,
26- Nguyện nghe ,danh hiệu, được phước.,
27- Nguyện tu ,thù thắng, hạnh,
28- Nguyện nước không có tên “Bất thiện”.,
29- Nguyện trụ ,Chánh định tụ,.,
30- Nguyện vui như ,Tỳ kheo, dứt sạch các lậu.,
31- Nguyện không tham chấp thân,
32- Nguyện được ,Na la diên, thân.,
33- Nguyện ,Quang minh,trí huệ,biện tài,.
34- Nguyện khéo nói ,pháp yếu,
35- Nguyện ,nhất sanh bổ xứ,.,
36- Nguyện ,giáo hóa,tùy ý,.,
37- Nguyện y thực tự đến.,
38- Nguyện ,ứng niệm, thọ cúng.,
39- Nguyện ,trang nghiêm,vô tận,.,
40- Nguyện có ,vô lượng, cây sắc báu.,
41- Nguyện cây hiện ,cõi Phật,.,
[42- Nguyện chiếu suốt ,mười phương,.],
43- Nguyện hương báu xông khắp.,
44- Nguyện ,phổ đẳng tam muội,
45- Nguyện trong định ,cúng Phật,.,
46- Nguyện được môn ,Tổng trì,.,
47- Nguyện nghe danh đặng ,pháp nhẫn,.,
48- Nguyện ,hiện chứng, quả ,bất thối chuyển,
PHẨM THỨ BẢY,
QUYẾT ,THÀNH CHÁNH GIÁC,
PHẨM THỨ TÁM,
TÍCH CÔNG, LŨY ĐỨC,
PHẨM THỨ CHÍN,
THÀNH TỰU,VIÊN MÃN,
PHẨM THỨ MƯỜI,
ĐỀU NGUYỆN ,LÀM PHẬT,
PHẨM MƯỜI MỘT,
CÕI NƯỚC ,NGHIÊM TỊNH,
PHẨM MƯỜI HAI,
ÁNH SÁNG CHIẾU KHẮP,
PHẨM MƯỜI BA,
THỌ MẠNG,ĐẠI CHÚNG,VÔ LƯỢNG,
PHẨM MƯỜI BỐN,
CÂY BÁU KHẮP NƯỚC,
PHẨM MƯỜI LĂM,
BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG,
PHẨM MƯỜI SÁU,
NHÀ CỬA LẦU GÁC,
PHẨM MƯỜI BẢY,
SUỐI AO ,CÔNG ĐỨC,
PHẨM MƯỜI TÁM,
HIẾM CÓ, SIÊU VƯỢT ,THẾ GIAN,
PHẨM MƯỜI CHÍN,
THỌ DỤNG, ĐẦY ĐỦ,
PHẨM HAI MƯƠI,
GIÓ ĐỨC MƯA HOA,
PHẨM HAI MƯƠI MỐT,
SEN BÁU,PHẬT QUANG,
PHẨM HAI MƯƠI HAI,
QUYẾT CHỨNG ,CỰC QUẢ,
PHẨM HAI MƯƠI BA,
MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT,TÁN THÁN,
PHẨM HAI MƯƠI BỐN,
BA BẬC ,VÃNG SANH,
PHẨM HAI MƯƠI LĂM,
CHÁNH NHÂN ,VÃNG SANH,
PHẨM HAI MƯƠI SÁU,
LỄ CÚNG ,NGHE PHÁP,
PHẨM HAI MƯƠI BẢY,
CA ,THÁN PHẬT, ĐỨC,
PHẨM HAI MƯƠI TÁM,
ĐẠI SĨ,THẦN QUANG,
PHẨM HAI MƯƠI CHÍN,
NGUYỆN LỰC, HOẰNG SÂU,
PHẨM BA MƯƠI,
BỒ TÁT,TU TRÌ,
PHẨM BA MƯƠI MỐT,
CÔNG ĐỨC, CHƠN THẬT,
PHẨM BA MƯƠI HAI,
THỌ LẠC, KHÔNG ,CÙNG TẬN,
PHẨM BA MƯƠI BA,
KHUYẾN DỤ SÁCH TẤN,
PHẨM BA MƯƠI BỐN,
TÂM ĐƯỢC MỞ SÁNG,
PHẨM BA MƯƠI LĂM,
TRƯỢC THẾ, ÁC KHỔ,
PHẨM BA MƯƠI SÁU,
BAO LƯỢT KHUYÊN LƠN,
PHẨM BA MƯƠI BẢY,
NHƯ NGHÈO ĐẶNG ,CỦA BÁU,
PHẨM BA MƯƠI TÁM,
LỄ PHẬT, HIỆN ÁNH SÁNG,
PHẨM BA MƯƠI CHÍN,
TỪ THỊ, THUẬT CHỖ THẤY,
PHẨM BỐN MƯƠI,
BIÊN ĐỊA, ,NGHI THÀNH,
PHẨM BỐN MƯƠI MỐT,
HOẶC TẬN ,KIẾN PHẬT,
PHẨM BỐN MƯƠI HAI,
BỒ TÁT,VÃNG SANH,
PHẨM BỐN MƯƠI BA,
CHẲNG PHẢI LÀ ,TIỂU THỪA,
PHẨM BỐN MƯƠI BỐN,
THỌ KÝ,BỒ ĐỀ,
PHẨM BỐN MƯƠI LĂM,
CHỈ LƯU LẠI MỘT KINH NÀY,
PHẨM BỐN MƯƠI SÁU,
CẦN TU,KIÊN TRÌ,
PHẨM BỐN MƯƠI BẢY,
PHƯỚC HUỆ, ĐƯỢC NGHE,
PHẨM BỐN MƯƠI TÁM,
NGHE KINH ĐƯỢC ,LỢI ÍCH,
-Hết-,
MƯỜI ,CÔNG ĐỨC, ẤN TỐNG KINH, ,TƯỢNG PHẬT,
ẤN QUANG,TỔ SƯ, DẠY:,
10 Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành,
100 Bài Kệ Niệm Phật,
100 Bài Kệ Niệm Phật Lược Giải,
25 Đại Nguyện Của Đức Phật Bất Động Tôn Giáo Chủ Cõi Diệu Hỷ,
48 Cách Niệm Phật,
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà,
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà Song Ngữ,
48 Pháp Niệm Phật,
48 Tọa Đàm Về Hộ Niệm: Khế Lý Khế Cơ,
7 Câu Hỏi Tìm Hiểu Về Pháp Môn Tịnh Độ,
A Di Đà Kinh Hợp Giải,
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa,
A Di Đà Phật Hay A Mi Đà Phật,
A Di Đà Phật Hay A Mi Đà Phật?,
An Sĩ toàn thư – Khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ,
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục,
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị,
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao,
Ẩn Tu Ngẩu Vịnh,
Bắc Tông Là Tịnh Độ?,
Bài Phát Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc,
Bài Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề,
Bản Nguyện Niệm Phật,
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh,
Biện Phá ‘Lăng Nghiêm Bách Ngụy’ của Pháp Sư Thích Mẫn Sanh,
Bốn Mươi Sáu Đại Nguyện Của Đức Phật A-Di-Đà Giới Thiệu – Dịch – Chú Từ
Nguyên Bản Sanskrit,
Bốn Mươi Tám Cách Niệm Phật,
Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà,
Bớt Duyên – Chuyên Tâm Niệm Phật,
Bước chuyển từ triết lý Niệm Phật đến tín ngưỡng Niệm Phật,
Bước Sen Trong Cõi Tịnh Độ,
Buông Bỏ Chấp Trước Mới Thoát Khỏi Luân Hồi,
Cách nào để trọn tin vào đức Phật A Di Đà?,
Cảnh giới tịnh độ môi trường tu học hoàn hảo,
Cầu Siêu Có Ảnh Hưởng Vong Linh Không?,
Chánh Hạnh Niệm Phật,
Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình
Đẳng Giác,
Chú Giải Về P’howa,
Chú Sa Di Niệm Phật Vãng Sanh,
Chư Tổ Tịnh Độ Tông,
Chứng Ngộ Và Vãng Sanh Cực Lạc,
Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ,
Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ,
Chuyển hóa cuộc đời,
Chuyển hóa về tịnh độ,
Cõi Nước Tây Phương Cực Lạc Có Thật Không,
Con Đường Tây Phương,
Con Đường Tịnh Độ,
Con Đường Tu Tắt – Pháp Môn Tịnh Độ,
Công Đức Phóng Sanh,
Lời Đức Phật,
Lời Đức Phật..,
Đức Đạt Lai Lạt Ma,
Thư Pháp,
Ngày Lễ Phật Giáo,
Amartya Sen Nhận Giải Thưởng Hòa Bình Của Đức Năm 2020,
Biến Cố Lịch Sử Minneapolis,
Thông điệp của corona,

Post Comment